แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - golfreeze

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 146
31
command , shell script ,tool , crontab / Re: grep , egrep , fgrep howto
« on: กันยายน 04, 2022, 06:59:26 PM »
===fgrep = fix grep use with need finding word contain $ {} ? + . | ( )
fgrep "day$" test.txt

32
command , shell script ,tool , crontab / Re: grep , egrep howto
« on: กันยายน 04, 2022, 06:21:05 PM »
##grep without word "tomorrow" on file test.txt
grep -v "tomorrow" test.txt

33
command , shell script ,tool , crontab / Re: grep , egrep howto
« on: กันยายน 04, 2022, 06:17:29 PM »
==found word="today" or "future" in file test.txt then show number also
grep -nw -i -e "today" -e "future" test.txt

34
command , shell script ,tool , crontab / grep , egrep , fgrep howto
« on: กันยายน 04, 2022, 06:16:03 PM »
==show line number if found exact word "day" not "today" in file test.txt
grep -n -w "day" test.txt

35
command , shell script ,tool , crontab / Re: basic command for xargs by golfreeze
« on: กันยายน 04, 2022, 11:57:30 AM »
==show verbose "-t" and -n "max-args, --max-args=max-args per command line" and show echo filename
ls | cut -d. -f1 | xargs -t -n 1

36
command , shell script ,tool , crontab / Re: basic command for xargs by golfreeze
« on: กันยายน 04, 2022, 11:50:40 AM »
=== echo all name in "/home" and show as /home/test/{}
cd /home/
ls | xargs -I {} echo "/home/test/{}"

37
command , shell script ,tool , crontab / Re: basic command for xargs by golfreeze
« on: กันยายน 04, 2022, 11:47:56 AM »
=== grep only name of /etc/password and show in 1 line
cut -d: -f1 < /etc/passwd | sort | xargs

38
command , shell script ,tool , crontab / Re: basic command for xargs by golfreeze
« on: กันยายน 04, 2022, 10:34:02 AM »
=== delete all *.txt command with xargs faster than "-exec rm {} \;"  ;)
find . -type f -name "*.txt" | xargs rm

=="-exec rm" more slowly than "xargs rm"  :-X
find . -type f -name "*.txt" -exec rm {} \;

39
command , shell script ,tool , crontab / Re: basic command for xargs
« on: กันยายน 04, 2022, 10:30:43 AM »
== create 10 files with extension .txt with xargs
seq 10 | xargs -I {} touch {}.txt

40
command , shell script ,tool , crontab / Re: basic of awk by golfreeze
« on: กันยายน 04, 2022, 10:25:30 AM »
=== text3 ====
store                manager       total_sales
Woodridge,Australia  Jon Stephens     33726.77
Lethbridge,Canada    Mike Hillyer     33679.79
Bridge,Canada   Mike Hillyer          43679.89
Sisaket,Thailand        thong       562.22
Pathumthani,Thailand    White           992.42
Saimai,Bangkok          Packetlove      8229.4

=== text4 ===
store:manager:total_sales
Woodridge,Australia:Stephens:33726.77
Lethbridge,Canada:Hillyer:33679.79
Bridge,Canada:Mike:43679.89
Sisaket,Thailand:thong:562.22
Pathumthani,Thailand:White:992.42
Saimai,Bangkok:Packetlove:8229.4

41
command , shell script ,tool , crontab / basic of awk by golfreeze
« on: กันยายน 04, 2022, 10:24:46 AM »
##show second column contain word "account"
awk '$2 ~ account {print} ' filenamel

##show first column start with "e" in file check.sh
awk '$1 ~ /^e/ {print } ' check.sh

##show first column start with not contain "e" in file check.sh
awk '$1 !~ /^e/ {print } ' check.sh

##search and grep "account" from file
awk '/account/ {print } ' check.sh
awk '/^account/ {print }' check.sh

##if > < >= <= && || finding $5 more than 2000 and less than 2500 then print
awk '$5 > 2000 && $5 <2500 {print $0}' check.sh

##if > < >= <= && || finding $5 more than 2000 or $5 not contain "sal" in line then print
awk '$5 > 2000 || $5 !~ /sal/ {print $0}' check.sh

##if need change first line with specific "Start processing" and grep "account"
awk 'BEGIN {print "Start processing"} {print $0}' check.sh
awk 'BEGIN {print "Start processing"} /account/ {print $0}' check.sh

###if need add BEGIN and END of awk and grep "account"
awk 'BEGIN {print "Start processing"} /account/ {print $0} END {print "End processed"}' check.sh

##if need count NR=Number record , NF=Number of field
awk '{print NR,$0,NF} END {print "End processed"}' check.sh

##if need print LAST Field $NF
awk '{print NR,$0,$NF,FILENAME} ' check.sh

##if need only line4 until line8 in file to show
awk 'NR==4,NR==8  {print $0}' check.sh
awk 'NR==4,NR==8 {print $0}' check.sh | awk '$3 ~ /username/'

##if substitute space with some character use OFS=output field substitute => if see space " " then replace with "@@"
awk 'NR==4,NR==8 {print $0}' check.sh | awk 'BEGIN{OFS="@@"} {print $2,$3}'
awk 'BEGIN {print "Start processing"} {print $0}' text3 | awk 'BEGIN{OFS="@"} {print $1,$2".com"}'

##if substitute space with some character use FS=field substitute => if see ":" then replace with space " "
awk 'BEGIN{FS=":"} {print $2,$3}' text4

##if substitute space with some character use FS=field substitute => if see ":" then replace with "@@"
awk 'BEGIN{FS=":";OFS="@@"} {print $2,$3}' text4

##if substitute last character in file use ORS=":" with :
awk 'BEGIN {print "Start processing"} {print $0}' text3 | awk 'BEGIN{OFS="@";ORS=":"} {print $1,$2".com"}'
output=> Start@processing.com:store@manager.com:Woodridge,Australia@Jon.com:Lethbridge,Canada@Mike.com:Bridge,
Canada@Mike.com:Sisaket,Thailand@Liamthong.com:Pathumthani,Thailand@White.com:Saimai,Bangkok@Packetlove.com:

###if need awk run if condition or run condition on script file
awk '{if ($3 > 2000) print $0 }' text3
output=>
store                manager       total_sales
Woodridge,Australia  Jon Stephens     33726.77
Lethbridge,Canada    Mike Hillyer     33679.79
Bridge,Canada   Mike Hillyer          43679.89
Saimai,Bangkok          Packetlove      8229.4

awk '{if ($3 > 2000) print $0; else print "Low" }' text3
output=>
store                manager       total_sales
Woodridge,Australia  Jon Stephens     33726.77
Lethbridge,Canada    Mike Hillyer     33679.79
Bridge,Canada   Mike Hillyer          43679.89
Low
Low
Saimai,Bangkok          Packetlove      8229.4

###if need awk run if condition or run condition on script file
awk -f script text4

###toupper=change small character to BIG capital leeter  on first column , length=count length of character on $3
awk '{print toupper($1),length($3)} {print $0}' text3

42
all application on unix knowledges by golfreeze / postgres export data to csv file
« on: สิงหาคม 20, 2022, 03:01:02 AM »
===== DB Task ===== run import script in sql
testdb=> \copy (select * from param_change_request where id in (161, 162)) TO '/home/testdb/backhour.csv' CSV HEADER;

แล้วสามารถไปดูที่ไฟล์ backhour.csv ได้ครับ

43
all application on unix knowledges by golfreeze / postgres psql command import query
« on: สิงหาคม 20, 2022, 02:56:45 AM »
ถ้าเรามีการเตรียม สคิปในไฟล์ check_query_alter_update.sql เพื่อทำรายการใน db=testdb เราสามารถรันผ่าน command psql ได้ดังนี้

postgres=> \c  testdb
testdb=> \i 19aug2022_operation/Script/check_query_alter_update.sql
ALTER TABLE

เท่านี้ครับผม

44
===for centos , debian 11
cd /usr/local/directadmin/scripts/custom
wget https://raw.githubusercontent.com/poralix/directadmin-utils/master/php/php-extension.sh -O php-extension.sh
chmod 750 php-extension.sh
./php-extension.sh install redis

==for freebsd
cd /usr/local/directadmin/scripts/custom
wget https://raw.githubusercontent.com/poralix/directadmin-utils/master/php/php-extension.sh -O php-extension.sh
chmod 750 php-extension.sh

mkdir -p /usr/local/src
และแก้ไข #!/bin/bash -> #!/usr/local/bin/bash ใน php-extension.sh แล้วรัน
./php-extension.sh install redis

45
byobu command
ctrl+a+c = new window
ctrl+a+o = swap window
ctrl+a+% = split vertical view

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 146