Author Topic: insight vm feature  (Read 1505 times)

golfreeze

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2035
    • View Profile
    • นั่งสมาธิ สติปัฏฐานสี่ พาเที่ยววัด แนะนำวัด แจกcd ธรรมะฟรี
    • Email
insight vm feature
« on: กรกฎาคม 03, 2018, 03:11:52 PM »
Insight VM Working feature
1.ทำการตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerabilities) ของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Server, อุปกรณ์เครือข่าย (Network Devices), เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application), ระบบฐานข้อมูล (Database) รวมไปถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System) และ Security Configurations
2.แนะนำวิธีกำรแก้ไข (Remediation Steps) โดยจะแสดงในรูปแบบของขั้นตอนที่ชัดเจน พร้อมทั้งประเมินเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไข หากต้องมีการอัพเดท Patch หรือ Software ระบบจะแสดง Link สำหรับดาวโหลดให้ทันที
3.เป็นซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน IT ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการถูกเจาะระบบ
4.ช่วยตรวจรับและรับมือภัยคุกคาม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบความมั่นคง ปลอดภัยขององค์กร ให้พร้อมรับมือการภัยคุกคามระดับสูงในยุคปัจจุบัน
5.สามารถเก็บข้อมูลช่องโหว่ในรูปแบบของ Trend เพื่อใช้เปรียบเทียบคะแนนความเสี่ยง (Risk Score) ของการตรวจสอบแต่ละครั้ง
6.ช่วยให้ฝ่าย IT ทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างเป็นระบบ ในการบริหารจัดการกับภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
7.สามารถมองเห็น ติดตาม และดูรายละเอียดเชิงลึก เกี่ยวกับช่องโหว่ต่างๆ ของระบบ ตั้งแต่ระดับ Endpoint ไปจนถึงระบบ cloud
8.เมื่อตรวจพบช่องโหว่แล้ว ระบบสามารถทำงานร่วมกับ Metrasploit เพื่อทดสอบเจาะระบบผ่านช่องโหว่เหล่านั้นได้ทันที