Author Topic: สคิปเปลี่ยนชื่อไฟล์ หลายๆไฟล์ ครั้งเดียว  (Read 5854 times)

golfreeze

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2145
    • View Profile
    • นั่งสมาธิ สติปัฏฐานสี่ พาเที่ยววัด แนะนำวัด แจกcd ธรรมะฟรี
    • Email
cherry# ls -lah
total 140454
drwxr-xr-x   3 root  golf   512B Mar 12 13:37 .
drwxr-xr-x  14 golf  golf   512B Mar 12 11:50 ..
-rw-r--r--   1 root  golf    35M Feb  9 09:05 561222.mp3?c_id=6804671&expiration=1394606297&hwt=116cd97a5d243bb5f1b2886f50b59c6e
-rw-r--r--   1 root  golf    38M Jan 16 12:09 570112.mp3?c_id=6680903&expiration=1394607256&hwt=817a0c25c5250bc307acd8d5c5290e15
-rw-r--r--   1 root  golf    30M Feb 12 07:34 570129.mp3?c_id=6821052&expiration=1394604910&hwt=3b22cb36164a9c4e234777374d2f3d3d
-rw-r--r--   1 root  golf    34M Mar  8 10:14 570226.mp3?c_id=6929804&expiration=1394606891&hwt=e2a4ee83d517b1de8419196126310b1e#!/bin/sh

export PATH=/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/bin

for name in `ls -lah | awk '{print $9}' | grep ".mp3"`
do
        new="$(echo $name | sed 's/mp3*.*/.mp3/g')"
        mv $name $new
done