Author Topic: การขึ้นทะเบียนคนว่างงาน ที่สำนักงานจัดหางาน  (Read 67743 times)

golfreeze

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2145
  • View Profile
  • นั่งสมาธิ สติปัฏฐานสี่ พาเที่ยววัด แนะนำวัด แจกcd ธรรมะฟรี
  • Email
การขึ้นทะเบียนคนว่างงาน ที่สำนักงานจัดหางาน

สำนักงานจัดหางาน กับสำนักงานประกันสังคมไม่เหมือนกัน (ที่เราเสียเงิน 5% ของเงินเดือนทุกๆเดือนไปให้ประกันสังคม)
สำนักงานจัดหางาน = เราไปลงทะเบียนว่าเราว่างงานและที่ไปรายงานตัวทุกๆ 30 วัน
สำนักงานประกันสังคม = โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่เราได้ไปลงทะเบียนกับสำนักงานจัดหางาน
เป็นการสร้างหลักประกันโดยการจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย  คลอดบุตร  ทุพพลภาพ  ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง

เอกสารที่ใช้
- บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน) 1 ใบ
- หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส.6-09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้ (ถ้ามี)
- หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

ไปถึงแล้วทำอย่างไร (ไปได้ตั้งแต่วันที่ว่างงานวันแรกได้เลย)
1. ไปรับเอกสารที่ช่อง 1 มากรอกให้ครบ
2. นำเอกสารที่กรอกเสร็จแล้วไปยื่นที่ช่อง 2

ยกตัวอย่างแบบ 3 เดือน
1. ไปขึ้นทะเบียนวันที่ 1 มกราคม จะต้องไปรายงานตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2. วันที่ 2-7 จะเป็นวันที่ทำการตรวจสอบ
3. หลังจากนั้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เงินจะโอนเข้า
4. 1 มีนาคมไปรายงานตัว 8 มีนาคมเงินจะโอนเข้า
5. 1 เมษายนไปรายงานตัว 8 เมษายนเงินจะโอนเข้า

ข้อควรรู้
1. ขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานที่ไปขึ้นทะเบียนไว้ ภายใน 30 วัน (นับแต่วันที่ว่างงาน)
(แนะนำว่าไปหลังจากลาออกจากไปแล้ว 15 วัน - 20 วัน เพราะ
      1.1 การขอรับเงินว่างงานผู้ประกันตนต้องว่างงานตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป
      1.2 เอกสารที่ส่งจากบริษัทไปสำนักงานประกันสังคมกำหนดให้แจ้งไม่เกิน 15 วัน
      1.3 สำนักงานประกันสังคมเมื่อได้รับเอกสารตามข้อ 1.2 จึงสามารถทำการบันทึกได้

2. ต้องรายงานตัวทุกเดือนที่เรายังว่างงานอยู่ ที่สำนักงานจัดหางานที่ไปขึ้นทะเบียนไว้
*** ต้องไปรายงานตัวทุกวัน ที่กำหนดไว้ทุกเดือน กรณีที่ไม่ว่างในวันนั้นๆ สามารถไปก่อนได้ไม่เกิน 7 วัน และหลังจากวันนัดไม่เกิน 7 วัน ถ้าไม่ไปรายงานตัวจะไม่ได้รับเงินค่าชดเชยของเดือนนั้นๆ ***

      2.1 กรณีลาออกเอง จะได้รับเงินชดเชย 30% ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (เป็นเวลา 3 เดือน : เดือนละ 1 ครั้ง)
ตัวอย่าง : เงินเดือน เดือนสุดท้ายได้ 15,000 บาท 15,000x0.3 = เราจะได้เดือนละ 4,500 บาท

      2.2 กรณีถูกเลิกจ้าง (ไม่มีความผิด) จะได้รับเงินชดเชย 50% ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (เป็นเวลา 6 เดือน : เดือนละ 1 ครั้ง)
ตัวอย่าง : เงินเดือน เดือนสุดท้ายได้ 15,000 บาท 15,000x0.5 = เราจะได้เดือนละ 7,500 บาท

      ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี มีดังนี้
    -  ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
    -  จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
    -  ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณี ร้ายแรง
    -  ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
    -  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
    -  ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
    -  ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย
    -  ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

3. เราต้องมีหลักฐานว่าเรามีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้และต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
คือ ในระหว่างที่เราว่างงานนั้นจะต้องมีหลักฐานว่าเราไปสมัครงานที่โน่น ที่นี่มา เหมือนไปสัมภาษณ์งาน หรือ พริ้น Apply เวลาเราหางานใน Jobthai ก็ได้ หรือเราออกมาทำธุรกิจส่วนตัวก็สามารถเขียนได้

4. เงินงวดแรกจะได้ภายใน 7 วันหลังจากที่รายงานตัวครั้งแรก โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านยื่นหลักฐานไว้ ในวันที่ท่านไปติดต่อ สำนักงานจัดหางานครั้งแรก

ขอบพระคุณข้อมูลจากK.kauw5164 : http://pantip.com/topic/32689010

อ่านแล้วโปรดทราบ ทางเว็บ และทางทีมงานไม่ใช่สถานที่ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน หรือสำนักงานจัดหางาน นะครับ
แค่เอาข้อมูล มาลงให้ทราบกันเฉยๆ ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมแนะนำให้โทรไปติดต่อ

กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 

  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1
     ชั้น 1 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(เก่า) ภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย
      ถนนเฟื่องนคร   เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200
      รับผิดชอบ  เขตดุสิต/ป้อมปราบศัตรูพ่าย/พระนคร/สัมพันธวงศ์
      โทร. 0-2223-2684-5,0-2223-6215-6
     http://www.doe.go.th/office1/
« Last Edit: สิงหาคม 02, 2017, 02:50:13 PM by golfreeze »

golfreeze

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2145
  • View Profile
  • นั่งสมาธิ สติปัฏฐานสี่ พาเที่ยววัด แนะนำวัด แจกcd ธรรมะฟรี
  • Email
download ใบขึ้นทะเบียนคนว่างงาน
http://115.31.137.49/office5/doc/Form_Jobless.pdf

กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 

  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1
     ชั้น 1 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(เก่า) ภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย
      ถนนเฟื่องนคร   เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200
      รับผิดชอบ  เขตดุสิต/ป้อมปราบศัตรูพ่าย/พระนคร/สัมพันธวงศ์
      โทร. 0-2223-2684-5,0-2223-6215-6
     http://www.doe.go.th/office1/

  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2
     6 ซอยรัชดาภิเษก 70 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
      รับผิดชอบ  เขตจตุจักร/ดอนเมือง/บางซื่อ/บางเขน/หลักสี่
      โทร. 0-2910-1181,0-2910-1183
       http://www.doe.go.th/office2/

  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3
     19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น2 และ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
      รับผิดชอบ  เขตดินแดง/พญาไท/ราชเทวี/ห้วยขวาง
      โทร. 0-2617-6581,0-2617-6578
      http://www.doe.go.th/office3/

  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4
     438/115  ซอยจันทน์ 47 ถนนจันทร์  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120
      รับผิดชอบ  เขตบางรัก/ปทุมวัน/ยานนาวา/สาธร/บางคอแหลม
      โทร. 0-2211-6205,0-2211-8167,0-2211-9584
      http://www.doe.go.th/office4/

  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5
            125 ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า ชั้น 4 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่ขัน
      เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
      รับผิดชอบ  เขตคลองสาน/ธนบุรี/บางกอกน้อย/บางกอกใหญ่/บางพลัด
      โทร. 0-2434-6575-9
      http://www.doe.go.th/office5/

  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6
      24/6 อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(สายใต้)
      ถนนบรมราชชนนี  แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
      รับผิดชอบ  เขตตลิ่งชัน/หนองแขม/ภาษีเจริญ/ทวีวัฒนา/บางแค
      โทร. 0-2422-3916 -19 โทรสาร 0-2422-3913 , 0-2422-3915
      http://www.doe.go.th/office6/

  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7
      48-48/1  ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎณ์บูรณะ กรุงเทพฯ 10150
      รับผิดชอบ  เขตจอมทอง/ทุ่งครุ/บางขุนเทียน/บางบอน/ราษฎร์บูรณะ
      โทร. 0-2427-6109,0-2427-5918,0-2427-4327
      http://www.doe.go.th/office7/

  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8
      5 อาคาร 7ชั้น  ถนนบางนา-ตราด 34 แขวงบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
      รับผิดชอบ  เขตคลองเตย/บางนา/ประเวศ/พระโขนง/วัฒนา/สวนหลวง
      โทร. 0-2398-7615-6,0-2398-6916,0-2398-6740
      http://www.doe.go.th/office8/

  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9
      123/708-710  ซอยนวมินทร์ 98  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ  10230
      รับผิดชอบ  เขตคันนายาว/บางกะปิ/ลาดพร้าว/วังทองหลาง/บึงกุ่ม
      โทร.  0-2948-6009,0-2510-3602
      http://www.doe.go.th/office9/

  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10
      555/29-33  ถนนสีหบุรานุกิจ   แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ 10510
      รับผิดชอบ  เขตคลองสามวา/มีนบุรี/ลาดกระบัง/สะพานสูง/หนองจอก/สายไหม
      โทร. 0-2540-7006,0-2540-7008
      http://www.doe.go.th/office10/
« Last Edit: กันยายน 07, 2015, 04:04:11 PM by golfreeze »

golfreeze

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2145
  • View Profile
  • นั่งสมาธิ สติปัฏฐานสี่ พาเที่ยววัด แนะนำวัด แจกcd ธรรมะฟรี
  • Email
อ่านแล้วโปรดทราบ ทางเว็บ และทางทีมงานไม่ใช่สถานที่ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน หรือสำนักงานจัดหางาน นะครับ
แค่เอาข้อมูล มาลงให้ทราบกันเฉยๆ ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมแนะนำให้โทรไปติดต่อ

กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 

  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1
     ชั้น 1 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(เก่า) ภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย
      ถนนเฟื่องนคร   เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200
      รับผิดชอบ  เขตดุสิต/ป้อมปราบศัตรูพ่าย/พระนคร/สัมพันธวงศ์
      โทร. 0-2223-2684-5,0-2223-6215-6
     http://www.doe.go.th/office1/