Author Topic: "เอกสารที่ต้องยื่น" พร้อมกับ แบบฟอร์มคำขอยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต (ภ.อ.01)  (Read 12572 times)

golfreeze

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2145
    • View Profile
    • นั่งสมาธิ สติปัฏฐานสี่ พาเที่ยววัด แนะนำวัด แจกcd ธรรมะฟรี
    • Email
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ (ต่อ)

 พิมพ์เอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อนำส่งให้แก่กรมสรรพากร

 พิมพ์ ภ.อ.01 (คำขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ซึ่งได้ ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยคลิกที่ "พิมพ์แบบ ภ.อ.01 ที่ได้ลงทะเบียนไว้"

 พิมพ์ ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยคลิกที่ "พิมพ์แบบ
ข้อตกลงฯ" แล้วให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

 การกรอกรายการในแบบฟอร์ม ภ.อ.01 ทางอินเทอร์เน็ตยังไม่มีผลโดยสมบูรณ์จนกว่าจะได้ลงนามในข้อตกลงกับกรมสรรพากรแล้ว"เอกสารที่ต้องยื่น" พร้อมกับ แบบฟอร์มคำขอยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต (ภ.อ.01) ประกอบด้วย
ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [ข้อตกลงฯ]
ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจได้ลงลายมือชื่อ และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีผู้เสียภาษีเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องแนบภาพถ่าย
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียภาษี พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของเอกสาร

กรณีผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบ
3.1   ภาพถ่ายหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฉบับปัจจุบัน  ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ลงลายมือชื่อ
3.2   ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญคนต่างด้าวของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
โดยให้ผู้มีอำนาจรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน  ต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้
4.1   หนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน (10 บาท)
4.2   ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของเอกสาร
4.3   ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของเอกสาร
   กรณีผู้เสียภาษีมีความประสงค์จะยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตของทั้งสำนักงานใหญ่ และ
สำนักงานสาขาในคราวเดียวกัน ให้ใช้เอกสารแนบเพียงชุดเดียว