Diary Lifeการภาวนาปฏิบัติธรรม

ตัณหานั่นแลเป็นบ่อเกิดแห่งชาติภพ ตัณหาสร้างภพ

posted by packetlovegolf July 28, 2011 0 comments

ดอยสุเทพ
พอดีอาทิตย์ก่อนได้ไปดูหนังเรื่องพระพุทธเจ้ามาครับ สำหรับเรื่องนี้ ก็จะบอกเล่าเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าทั้งหมด และ เหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดเป็นวันทางพระพุทธศาสนา และอธิบายถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้มอบไว้ให้แก่โลก ซึ่งธรรมะเด่นๆ ที่พระพุทธเจ้าเน้นแก่เหล่าพระสงฆ์ ก่อนท่านจะปรินิพพานก็คือเรื่องของ อริยสัจ 4
ซึ่งท่านกล่าวไว้ว่า คนที่ยังไม่เข้าใจอริยสัจ 4 นั้นยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป

เพราะที่สิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นทุกข์(ทุกข์) ซึ่งต้นเหตุก็เป็นตัณหา ความอยากมี อยากเป็น อยากได้มาล้วนเป็น (สมุทัย) ทั้งสิ้น จนเข้าใจเห็นว่าจะพ้นสิ้นจากทุกข์เหล่านั้นคือ (นิโรธ) และสุดท้ายหนทางแห่งการดับทุกข์ทั้งปวงคือ (มรรค)

ในวันนั้นที่ไปดูก็เห็นมีพระสงฆ์จากประเทศศรีลังกา กับพระสงฆ์ไทยมาชมด้วย ประมาณ 50 กว่ารูปครับ ก็เลยถามเจ้าหน้าที่ดู เขาบอกเนื่องจากที่วัดภาษี ตรงเอกมัยอ่าครับ ท่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า กับ พระสารีริกธาตุของพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ มาจาก ประเทศศรีลังกา และก็ได้นิมนต์พระเหล่านั้นมาดูด้วย

วันเสาร์ที่ผ่านมาเลย ได้ถือโอกาสไปไหว้เพื่อเป็นสิริมงคงแก่ชีวิต หน่อยครับ
ไง ก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆ น่ะครับถ้าใครว่างหรือได้แวะผ่านไปแถวนั้น ก็ลองเข้าไปสักการะกราบไหว้ ดูน่ะครับ สำหรับรูปบรรยากาศในวัดก็ดูได้ที่
http://golfreeze.packetlove.com/pix/index.php?x=browse&category=8 น่ะครับ

ณ วัดภาษี ซอยเอกมัย ๒๓ วัฒนา กทม.
วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๐ ถึง ๒๙ ก.พ. ๕๑
ระหว่างเวลา ๐๗๐๐ ถึง ๒๑๐๐ น. ทุกวัน

Comments

comments

You may also like

Leave a Comment